Algemene Voorwaarden Mijn Herdenking

Algemene voorwaarden Mijn Herdenking

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Mijn Herdenking worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Mijn Herdenking;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Klant: een Consument of bedrijf

Mijn Herdenking: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, gevestigd in Boxtel, 5218 CM , Prins Hendrikstraat 12A ;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Mijn Herdenking en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Mijn Herdenking

Mijn Herdenking
Vestigings- & bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 12A
5281 CM Boxtel
Telefoonnummer: +31 6 22 36 08 51
Bereikbaarheid: maandag t/m zaterdag van 11:00 tot 17:00
E-mail: info@mijnherdenking.nl
KVK-nummer: 72403063
Btw-identificatienummer Nederland:  BTW NL0018.12.767.B05

Verder in deze voorwaarden wordt de in dit artikel beschreven ondernemer aangeduid met ‘Mijn Herdenking’

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mijn Herdenking en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mijn Herdenking en Klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de consument (verplicht veld) gevraagd zich deze algemene voorwaarden te accepteren. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mijn Herdenking voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Mijn Herdenking zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4  Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 2. Als Mijn Herdenking gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mijn Herdenking niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mijn Herdenking onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Mijn Herdenking is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Mijn Herdenking passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 4. Als de consument elektronisch kan betalen, zal Mijn Herdenking daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Mijn Herdenking kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Mijn Herdenking op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Mijn Herdenking zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  – het bezoekadres van de vestiging van Mijn Herdenking waar de consument met klachten terecht kan;
  – de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  – de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  – de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  – de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  – als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten door consumenten aangeschaft:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Mijn Herdenking mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Mijn Herdenking mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 7. Mijn Herdenking mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 8. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  – Indien Mijn Herdenking de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  – Indien Mijn Herdenking de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 9. Het herroepingsrecht zoals genoemd in dit artikel en artikelen 7 en 8 van deze voorwaarden  is niet van toepassing op overeenkomsten voor koop (op afstand) die zijn met zakelijke klanten.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Mijn Herdenking hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Mijn Herdenking.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Mijn Herdenking. Dit hoeft niet als Mijn Herdenking heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Mijn Herdenking verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Mijn Herdenking niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Mijn Herdenking aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Mijn Herdenking een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Mijn Herdenking is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  – Mijn Herdenking de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  – de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  – De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, als:
  – hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  – hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  – Mijn Herdenking heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
  – Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van Mijn Herdenking bij herroeping

 1. Als Mijn Herdenking de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Mijn Herdenking vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Mijn Herdenking in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Mijn Herdenking aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Mijn Herdenking gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Mijn Herdenking de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

Mijn Herdenking kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Mijn Herdenking dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
– Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Mijn Herdenking geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
– Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Mijn Herdenking worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
– Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
– de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
– en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Mijn Herdenking de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
– Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
– Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– De consument een gepersonaliseerd product heeft besteld.

Artikel 11 Levering en uitvoering

 1. Mijn Herdenking zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Mijn Herdenking kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Mijn Herdenking geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Een consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding tot een maximum van de aankoopprijs inclusief btw eventueel verzendkosten van het betreffende product.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Mijn Herdenking het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mijn Herdenking tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Mijn Herdenking bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Retourneren

 1. Door klanten kunnen alleen producten geretourneerd worden indien deze bij levering defect en/of beschadigd zijn.
 2. Alleen producten die bij Mijn Herdenking zijn gekocht kunnen geretourneerd worden.
 3. Voordat u producten terugzendt, dient u hierover binnen 3 werkdagen na ontvangst van het product per e-mail contact op te nemen met Mijn Herdenking. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar info@mijnherdenking.nl.
 4. Klant stuurt geen producten retour zolang hij geen bevestiging heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging van Mijn Herdenking worden niet geaccepteerd.
 5. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de producten binnen 7 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen. Producten die niet binnen deze termijn retour zijn gezonden worden niet meer door Mijn Herdenking teruggenomen. U dient te bewijzen dat het product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 6. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor onze rekening.
 7. Ingeval van het retourneren van producten, ontvangt u het door u betaalde bedrag van die producten, inclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling het daarvoor betaalde bedrag op uw rekening en ontvangt u een creditnota.

Artikel 13 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Mijn Herdenking producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Mijn Herdenking geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als Mijn Herdenking dit bedongen heeft en:
  – deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
  – of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 14 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst met een consument. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten zal de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mijn Herdenking te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Mijn Herdenking is gewezen op de te late betaling en Mijn Herdenking de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Mijn Herdenking gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
  – 15% over openstaande bedragen tot € 2.500;
  – 10% over de daaropvolgende € 2.500
  –   5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.
  Mijn Herdenking kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Indien een incassoprocedure niet leidt tot verschuldigde betaling, inclusief de incassokosten, leidt, geeft Mijn Herdenking de vordering verder uit handen aan een gerechtsdeurwaarder. Alle daarbij komende kosten worden verhaald op de in gebreke blijvende Klant.

Artikel 15 Klachtenregeling

 1. Mijn Herdenking beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mijn Herdenking.
 3. Bij Mijn Herdenking ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mijn Herdenking binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Klant dient Mijn Herdenking in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Mijn Herdenking is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. Mijn Herdenking is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Mijn Herdenking is uitgegaan van, door of namens Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Mijn Herdenking is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen, hierbij speciaal refererend naar transportbedrijven en leveranciers.
 4. Mijn Herdenking is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
  – Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mijn Herdenking aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mijn Herdenking kan worden toegerekend.
  – Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
  – Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 5. Mijn Herdenking is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  – Gederfde winst;
  – Gemiste besparingen;
  – Gevolgschade;
  – Reputatieschade;
  – Teleurgestelde verwachtingen of resultaten;
  – Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 6. Voor zover Mijn Herdenking aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het orderbedrag.
 7. Elke aansprakelijkheid van Mijn Herdenking vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 8. Mijn Herdenking is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht, zoals bepaald in artikel 18 van deze voorwaarden.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Mijn Herdenking.

Artikel 18 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Mijn Herdenking, haar leveranciers, postdiensten en overige derden daaronder begrepen.
 3. Mijn Herdenking  heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Mijn Herdenking haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Mijn Herdenking heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de klant als Mijn Herdenking gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. Mijn Herdenking is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen en geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen Mijn Herdenking en een Klanten dienen onderling beslecht te worden, voordat het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 4. Geschillen tussen Mijn Herdenking en Klanten waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Mijn Herdenking, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator. De uitspraak van een onafhankelijk arbitrage is voor partijen bindend.